Site-archief

Vragen over het verdwijnen van bushaltes op Schiphol-RIjk

r_net_busMet verbazing las ik de artikelen.

Daarom heb ik besloten schriftelijke vragen te stellen aan de portefeuillehouder in de Stadsregio.

Het aantal reizigers naar en via Schiphol neemt toe, de OV-bereikbaarheid voor werknemers af. Niet alleen is de Schipholtunnel vaak gestremd en daarmee de trein naar Schiphol-Centrum onbetrouwbaar, maar ook het aantal bushaltes op en rond het luchtvaarterrein lijkt nu af te nemen. Dat heeft vooral negatieve effecten voor werknemers en mogelijk werkgelegenheid. D66 is niet blij met het signaal dat dit velen geeft. Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. Kent u deze berichten?
 1. Klopt het dat er 4 bushaltes in Schiphol-Rijk gaan verdwijnen?
 1. Bent u het met ons eens dat 4 van de 6 haltes laten verdwijnen erg veel is en dat hiermee een goede bereikbaarheid per bus van het bedrijvenpark in het geding lijkt te komen?
 1. Valt dit binnen de concessie?
 1. Hoeveel in en uitstappers zijn er bij de op te heffen haltes? Welke alternatieven ziet u voor deze werknemers?
 2. Wat de winst is van het opheffen van de haltes?
 1. De coöperatie meent dat de afstand die werknemers moeten afleggen naar hun werk te groot is. Deelt u de mening? Zo ja wat zijn de consequenties die u hier dan aan verbindt?
 1. In hoeverre zijn de gebruikers en het parkbeheer van Schiphol-Rijk betrokken bij deze beslissing? Vindt u niet dat de communicatie nu te laat en op een verkeerde manier plaats vindt naar de gebruikers?
 1. Argumentatie van de Stadsregio is dat het toekomstige Logistics Park moet worden ontsloten. Wat is de status van het park? Ziet u andere oplossingen om dit park in de toekomst goed bereikbaar te houden via het openbaar vervoer?
 1. Voor D66 is het belangrijk om ervoor te zorgen dat Schiphol-Rijk goed bereikbaar blijft voor werknemers, ook via OV. D66 wil – waar mogelijk – zelfs het OV-gebruik bevorderen, ook voor woon-werkverkeer van/naar (omgeving) Schiphol. Vindt de portefeuille houder dat ook? Zo ja, hoe kan dat worden gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?
 1. Kan de portefeuille houder aangeven hoe nu en in de toekomst voor goede OV-bereikbaarheid wordt gezorgd van alle werklocaties op en rond Schiphol?

Provincie start onderzoek naar ongevallen Drie Merenweg(N205)

De provincie Noord-Holland start naar aanleiding van vragen van D66 over de vele ongevallen op de Drie Merenweg (N205 ) een onderzoek. Samen met collega Hein Struben in de Staten hadden wij vragen gesteld aan het college van de gemeente Haarlemmermeer en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland over de velen ongevallen op deze weg.  Hier vlogen de afgelopen jaren geregeld auto’s over de kop en in de sloot, met als dieptepunt een dodelijk ongeval op 11 maart. Eind 2012 waren hier ook al vragen over gesteld, maar toen zagen Gedeputeerde Staten geen aanleiding om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen. Na die tijd bleven er echter op regelmatige basis grote ongevallen plaatsvinden.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland geven nu aan een onderzoek te starten naar het aantal ongevallen op deze weg. De provincie kan het aantal ongelukken moeilijk verklaren. Met het onderzoek wordt ook bekeken of er extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Bijkomend probleem is de nu nog gebrekkige registratie van de ongevallen. Pas eind 2015 zal er een goed werkend landelijk registratie systeem zijn. D66 wacht de resultaten van het onderzoek af.

Lees hier de vragen en antwoorden van gedeputeerde Staten op de vragen van Hein Struben van D66 Noord-Holland. Het college van de gemeente Haarlemmermeer verwees door naar de antwoorden van Gedeputeerde Staten.

D66 maakt zich zorgen over veiligheid Drie Merenweg(N205)

Vijfhuizen: Bestelwagen op z'n kop op de Drie Merenweg

(fotografie: Eric van Lieshout 112 Meerlanden)

Afgelopen donderdag vond er een dodelijk ongeluk plaats op de Drie Merenweg(N205). Dit is een van de vele zware ongevallen die er op deze weg plaatsvonden de afgelopen maanden. Vandaar dat ik het college vragen  heb gesteld over de verkeersveiligheid. Het lijkt in veel gevallen te gaan om automobilisten die de macht over het stuur verliezen, van de weg raken, over de kop slaan en tot stilstand komen in de sloot of tegen een lichtmast botsen. Wij maken ons erg zorgen over de vele grote ongevallen op deze weg en willen weten welke maatregelen de provincie heeft genomen op de verkeersveiligheid te verbeteren.

Daarbij vraagt D66 zich af of het college een verklaring heeft voor de vele ongevallen op de Drie Merenweg en of er al maatregelen zijn genomen of genomen gaan worden door de provincie om de verkeersveiligheid te verbeteren. Aangezien het een provinciale weg betreft heeft D66 vragen ook over het overleg tussen de gemeente Haarlemmermeer en de provincie. (fotografie: Eric van Lieshout 112 Meerlanden)

Schriftelijke vragen

1. Bent u bekend met de recente ongevallen op de Drie Merenweg?
2. Welke verklaring heeft u voor de vele ongevallen op deze weg de afgelopen jaren?
3. Welke maatregelen zijn er genomen door de provincie om iets te doen aan de verkeersveiligheid van de N205? Hoe oordeelt u over de effectiviteit van deze maatregelen?
4. Welke maatregelen zouden er genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te verhogen?
5. Wat is uw oordeel over de samenwerking en daadkracht van de provincie om iets te doen aan de ongevallen op deze weg?

College gaat langer beschikbaar openbaar vervoer op oudjaarsavond aankaarten bij Stadsregio

r_net_busOp oudejaarsavond zou het openbaar busvervoer langer beschikbaar moeten zijn dan nu, vindt D66 Haarlemmermeer. Daarom stelde ik in januari vragen aan het college van B&W.  Het college gaf in de beantwoording van de vragen aan dat een goed zaak te vinden en in overleg te zullen treden met de Stadsregio, die de opdrachtgever is van het openbaar vervoer. Ik ben blij met de antwoorden van het college en zal in de volgende vergadering van de stadsregio dit ook nog eens aankaarten bij de portefeuillehouder in de stadsregio.  Ook in Amsterdam en in de Tweede Kamer zijn er vragen door D66 over dit onderwerp gesteld. Lees hier de vragen en antwoorden:

Vraag 1:Klopt het dat de bussen in de regio niet rijden tussen 20 uur en 1 uur ’s avonds?

Antwoord: op oudejaarsavond vervallen de ritten die na 20.00 uur aanvangen. Ritten die voor 20.00 uur aanvangen worden wel uitgereden.

Vraag 2: Wat is de reden dat de bussen niet rijden?

Antwoord: dat de bussen niet rijden, is historisch landelijk zo gegroeid om buschauffeurs ook in staat te stellen Oud- en Nieuw te vieren met hun families.

Vraag 3:Bent u met D66 van mening dat het goed zou zijn als de bussen ook op oudjaaravond zo lang mogelijk nog rijden, zodat mensen hun bestemming op deze avond ook kunnen bereiken?

Antwoord: wij zouden het een goede zaak vinden als mensen op een veilige manier naar huis of oudjaarsevenementen kunnen reizen. Wel moet er dan extra aandacht zijn voor de sociale veiligheid in de bus (dronken passagiers, etc). Ook buiten de regio zou dan openbaar (bus)vervoer moeten zijn, zodat mensen ook op locaties elders kunnen komen

Vraag 4: Bent u bereid zich in te spannen om de bussen ook op oudjaarsnacht langer te laten doorrijden? Zo ja gaat u in gesprek met Connexxion en de Stadsregio?

Antwoord: wij zijn bereid om hierover met de Stadsregio Amsterdam (opdrachtgever openbaar vervoer) in overleg te gaan. Het is vervolgens aan de Stadsregio Amsterdam om over dit onderwerp overeenstemming te bereiken met de vervoerder. Overigens is deze vraag binnen de Stadsregio Amsterdam ook door andere gemeenten gesteld.

%d bloggers liken dit: