Categorie archief: D66

Maak huwelijksvoltrekking door bekenden mogelijk

babs-voor-1-dagD66 wil dat het voor Haarlemmermeerders mogelijk wordt om voor één dag trouwambtenaar te zijn. In andere steden is dat al goed gebruik, maar in Haarlemmermeer bestaat de mogelijkheid om je te laten trouwen door vrienden of familieleden nog niet. Daarom heb ik vragen gesteld  aan het college over het mogelijk maken van de ‘BABS voor een dag’.
Trouwen is bij uitstek een dienst die de gemeente normaal gesproken slechts één keer verleent. Het is misschien wel de belangrijkste dag in het leven van vele Haarlemmermeerders. Het is daarom tijd dat de gemeente luistert naar alle mensen die deze dienst het liefst laten verlenen door hun eigen vrienden of familieleden.

BABS voor een dag

Officieel mogen alleen trouwambtenaren een huwelijk voltrekken. D66 wil daarom dat het mogelijk wordt gemaakt voor inwoners van Haarlemmermeer om voor één dag buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te worden. De ‘BABS’ wordt dan door de rechter voor 24 uur beëdigd om het huwelijk te voltrekken. In Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en andere gemeente kan dit al, dus waarom niet in Haarlemmermeer? D66 wil dat Haarlemmermeerders de vrijheid hebben om zelf te kiezen door wie ze zich laten trouwen.

Komst Jongerenraad in Haarlemmermeer

jongerengemeenteraadTrots dat er een jongerengemeenteraad en kinderraad komt in Haarlemmermeer. 1,5 jaar geleden een motie hiervoor ingediend samen met Tim van Essen van de Hap en afgelopen donderdag het raadsvoorstel met de werkgroep communicatie mogen verdedigen. Mooi was dat er ook veel jongeren aanwezig waren in de raadxzaal.

De werkgroep communicatie had onze motie voor de jongerengemeenteraad uitgewerkt. D66 vindt het belangrijk  dat jongeren mee kunnen praten over hun omgeving.

Naast een jongerengemeenteraad krijgt Haarlemmermeer ook een kinderraad en een kinderburgemeester. Het is de bedoeling dat de kinderburgemeester zijn volwassen collega volgt bij activiteiten zoals de intocht van Sinterklaas en en Koningsdag.

Bij het debat donderdagavond in de gemeenteraad over het instellen van een jongerengemeenteraad zaten opvallend veel jongeren op de publieke tribune. De meeste partijen waren erg enthousiast over de plannen van de werkgroep communicatie uit de raad om een gemeenteraad speciaal voor jongeren in het leven te roepen. Binnenkort stemt de gemeenteraad over het voorstel. De doelstelling is dat de jongerengemeenteraad januari 2017 kan starten.

Zie ook dit bericht van het Haarlems Dagblad

haarlems dagblad jongernraad

Vragen en antwoorden over drone incident Schiphol

droneNamens mijn fractie had ik  vragen aan het college gesteld naar aanleiding van een drone incident rond Schiphol op 1 april. Op 1 april vloog er namelijk een drone rakelings langs drie vliegtuigen vlak voordat ze gingen landen op Schiphol. Dat maakte  de Luchtverkeersleiding Nederland bekend. Inmiddels heeft het college de vragen beantwoord, zie onder. Ik denk dat er meer maatregelen moeten worden genomen voor de veiligheid. Hierbij denk ik aan voorlichting bij de verkoop, maar ook aan geofencing.
Geofencing behoort tot de mogelijkheden. DIt is een softwarematige beperking die ervoor moet zorgen dat hun drones niet kunnen opstijgen in de buurt van vliegvelden
Samen met mijn collega Bart Vink uit Amsterdam zal ik kijken wat wij kunnen doen om meer aandacht voor dit onderwerp te vragen. Het gaat immers om de veiligheid van onze inwoners.
Zie hier de vragen en antwoorden.
Vragen
Vraag 1:Wat is er precies voorgevallen?

Antwoord: Op 1 april 2016 maakten drie landende vliegtuigen melding van een drone. Na
deze meldingen heeft de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) besloten om de
Zwanenburgbaan korte tijd af te sluiten.

Vraag 2: Wat zijn de regels omtrent drones rond Schiphol?

Antwoord: Het gebruik van drones in de gemeente Haarlemmermeer en omliggende
gemeenten binnen het zogenaamde Gecontroleerd Luchtvaartgebied Schiphol  is
in beginsel niet toegestaan, tenzij daar expliciet toestemming voor is verleend door de LVNL.

Vraag 3:Zijn er eerder soortgelijke incidenten geweest rond Schiphol?
Antwoord: Volgens de LVNL is dit het eerste incident rond Schiphol waarbij een drone
betrokken was.

Vraag 4: Welke maatregelen zijn en worden er genomen naar aanleiding van deze incidenten rond Schiphol?
Antwoord: LVNL doet onderzoek naar het incident samen met de Onderzoeksraad voor
veiligheid. LVNL neemt bij een eventuele nieuwe melding van een drone rond Schiphol
direct contact op met de luchtvaartpolitie zodat zij handhavend kan optreden. Vanuit de
gemeente is via diverse media gecommuniceerd welke regels in Haarlemmermeer gelden
voor het gebruik van drones.

Vraag 5: Hoe wordt het vliegverbod van drones rond Schiphol gecontroleerd?
Antwoord: Bij ongeautoriseerd gebruik van drones binnen het Gecontroleerd
Luchtvaartgebied Schiphol wordt onderzocht wie de bestuurder van de drone is (geweest).
De luchtvaartpolitie en de inspectie Leefomgeving en Transport treden in dat geval
handhavend op. Daarnaast zullen de buitengewoon opsporingsambtenaren, medewerkers
van de Koninklijke Marechaussee en politie ook actief optreden bij het gebruik van drones
rond Schiphol.

Vraag 6:Welke zaken zouden in de wetgeving beter geregeld moeten worden?
Antwoord: De wet is duidelijk als het gaat om het verbod van drones rondom vliegvelden.

Vraag 7: Bent u het met ons en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) eens dat er meer  voorlichting moet komen over de regels van vliegen met drones rond Schiphol? Zo ja, wat gaat u hier dan aan doen?

Antwoord: Ja. Aangezien er in onze gemeente strenge regels gelden voor het vliegen met
drones rond Schiphol, blijven we extra aandacht besteden aan voorlichting gericht op het
gebruik van drones in onze gemeente. Na het incident zijn er opnieuw diverse nieuwsberichten verspreid via de lokale media, op de gemeentelijke website en
facebookpagina. Ook is er aandacht aan besteed in de column van de burgemeester.

Samenwerking op het gebied van verwerving subsidies

Naar aanleiding van een artikel uit het VNG magazine waarin wordt gezegd dat investeren in subsidiekennis loont. heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.  Onder meer door gebrek aan kennis lopen veel gemeenten subsidiegeld mis. Dat is jammer omdat gemeenten de laatste jaren steeds minder geld beschikbaar hebben om de hun toebedeelde taken uit te voeren.

Samenwerking

Daarom heb ik vragen gesteld aan het college of er een dergelijke vorm van samenwerking bestaat. De Gelderse gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden hebben het Intergemeentelijk Subsidie Bureau (IGS G5) opgericht. Het ISG is gekomen, omdat er veel geld beschikbaar is uit Europa, het rijk en de provincie, maar dat deze gelden blijven liggen door het gebrek aan kennis bij veel gemeenten.
In Europa wordt regionale samenwerking steeds belangrijker. Samenwerking binnen de stadsregio/MRA is van belang om meer te profiteren van Europese subsidies meent D66.

Cijfers
Uit het artikel van de VNG blijkt dat de ISG van de vijf samenwerkende gemeenten in 2013 voor bijna 4 miljoen euro subsidie heeft aangevraagd voor diverse gemeentelijke en gezamenlijke projecten. De samenwerkende gemeenten in Gelderland hebben op die manier circa 2 miljoen euro aan subsidies verworven. In 2014 heeft de dienst 6,8 miljoen euro binnen weten te halen. Het afgelopen jaar is er 4 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd.

D66 stemt in met noodopvang in Vijfhuizen

vluchtelingen-in-europaAfgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer in meerderheid ingestemd met de noodopvang van vluchteling in Vijfhuizen. Dit was een lang en intensief debat in de raad. Het onderwerp roept veel emoties en gevoelens op bij mensen. D66 heeft begrip voor deze gevoelens en emoties.

Hoewel D66 een voorkeur heeft voor kleinere opvanglocaties, bleek dit niet mogelijk. Het COA en het Rijk houden vast aan een minimale opvang voor een dergelijke locatie van 400 personen.
Het college voorstel om te beginnen met 300 vluchtelingen in Vijfhuizen, is op dit moment het maximale haalbare. Na 3 maanden wordt dit geëvalueerd met de begeleidingscommissie en kan dan dit aantal mensen groeien naar 400 maximaal, maar kan ook naar beneden worden bijgesteld.Het college heeft binnen haar mogelijkheden alles gedaan om de inspraak te verwerken.

Daarnaast hebben wij aangegeven grote waarde te hechten aan dagbesteding, begeleiding en onderwijs. Wat D66 betreft is onderwijs voor kinderen van essentieel belang en moeten de vluchtelingen zo zo snel mogelijk Nederlands kunnen leren. Daar moet niet pas mee gewacht worden als ze in de procedure zitten. D66 wil dat de begeleiding goed geregeld is.

Lees hier de hele bijdrage van raadslid Pablo Meegdes aan het debat. 

Voorzitter

De afgelopen maanden is er veelvuldig gesproken over vluchtelingen binnen en buiten deze raad. Veel inwoners hebben laten weten hoe ze hierover dachten. Het onderwerp roept emoties en gevoelens op bij mensen. D66 begrijpt deze  gevoelens en emoties zeker als blijkt dat die vluchtelingen straks bij je om de hoek komen wonen.

Dit jaar zijn er nu al meer vluchtelingen in Nederland gekomen dan in 2013 en 2014 bij elkaar. En de stroom vluchtelingen zal voorlopige niet ophouden. Iedere week staan er weer 1000 mensen op de stoep voor wie wij een plek moeten vinden. Deze mensen moet je niet om de paar dagen van sporthal naar sporthal verplaatsen. Het is goed dat er noodopvang locaties komen.

Noodopvang  is geen luxe hotel, de mensen krijgen geen geld. Je zit met acht mensen in een klein hokje in een tent zonder privacy. Met onzekerheid over wanneer voor jou de asielprocedure kan beginnen.

Voorzitter,
En nu staan wij hier voor de vraag in Haarlemmermeer moeten wij ook vluchtelingen opvangen in Vijfhuizen?

De vluchtelingen staan wat D66 betreft niet alleen. Wij  zijn voor een ruimhartige aanpak bij het opvangen van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. We vinden dat Haarlemmermeer zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Als grote en rijke gemeente kunnen wij niet achterblijven en zijn dan ook voor opvang van vluchtelingen in Vijfhuizen.

Wij zijn blij met het signaal dat de inwoners van Vijfhuizen hebben afgegeven dat zij ook mensen wil opvangen. Wij hebben gezien hoeveel mensen zich hebben aangemeld als vrijwilliger, hoeveel mensen toen de crisisopvang er was spullen kwamen brengen. Hartverwarmend.
En natuurlijk zijn er zorgen en die worden serieus genomen door ons en het college.

Het college heeft van alles gedaan om in de inwoners te betrekken bij dit vraagstuk en hun zorgen te horen. Wij hebben gezien hoe meer dan 700 mensen in een tent met respect voor  elkaar hier over discussieerden. Er is een begeleidingscommissie ingesteld, men zorgt dat de samenstelling een afspiegeling en zijn allemaal extra veiligheidsmaatregelen.
Het college heeft binnen haar mogelijkheden alles gedaan om de inspraak te verwerken.

Door deze uitvoerige participatie is het beeld ontstaan dat inwoners ook mogen meebeslissen over het aantal vluchtelingen. Dit terwijl al duidelijk was dat het minimum aantal vluchtelingen voor een dergelijke noodopvang 400 zou zijn. Het college heeft dit vanaf het begin  aangegeven. Het minimum van COA is ons maximum.

Nu blijkt uit de enquêtes van de dorpsraad en inwoners dat die het liefst een aantal van rond de 200 vluchtelingen zouden willen. D66 vindt dat wij wat moeten met deze signalen vanuit Vijfhuizen.

Aan de andere kant zien wij dat het COA aangeeft dat het minimum aantal vluchtelingen 400 zou moeten zijn om dit goed te kunnen organiseren. Kwalitatief goede opvang met diensten, voorzieningen en beveiliging is ook in het belang van Vijfhuizen.

D66 ziet het liefste dat de vluchtelingen ook in Haarlemmernemer verdeeld zouden worden. Immers wij zijn een grote gemeente met veel kernen. Dit helpt in onze ogen het draagvlak van de vluchtelingenopvang te vergroten.

Wij zouden graag weten wat de extra kosten zijn van 2 ipv 1 locatie in Haarlemmermeer? Want is dit nu een geld kwestie?

Ondertussen zien wij dat ook veel andere gemeenten met dit probleem worstelen. Er vinden gesprekken plaats tussen de VNG en het kabinet over het aantal vluchtelingen op locaties. Wat als nu straks blijkt dat een lager aantal mogelijk is? Komt dit besluit te vroeg?

Voorzitter,
Vooralsnog hebben wij van het college het voorstel ontvangen om te beginnen, met 300 vluchtelingen in Vijfhuizen. Na 3 maanden wordt dit geëvalueerd met de begeleidingscommissie en kan dan dit aantal mensen groeien naar 400 maximaal.

Omdat onze wens van meerdere locaties vooralsnog niet haalbaar is, kunnen wij ons vinden in het voorstel van het college. Na 3 maanden gaan wij samen met de begeleidingscommissie kijken of dit goed gaat.

Hoe wordt geëvalueerd of dit goed gaat ? Wat zijn de criteria?  Welke rol speelt de gemeenteraad?
En  is er de afspraak met het COA dat het aantal naar beneden kan worden bijgesteld?

En mocht nu straks uit de gesprekken met VNG en Kabinet komen wat de kans geeft om deze groep te verdelen over meerdere locaties, dan lijkt het ons verstandig dat er mogelijk een tweede locatie is.
Wij verzoeken dan ook het college onderzoek doet naar een tweede locatie.

Ten slotte, vinden wij het belangrijk:

Inzetten op begeleiding

Wat D66 betreft zijn de 4 B’s van  belang: Bed, bad, brood en misschien wel de belangrijkste B. Begeleiding. We hechten grote waarde aan dagbesteding. We vragen daarom de gemeente en het COA hier goed over na te denken, waarbij met name moet worden gedacht aan de kinderen die zich op de opvanglocatie bevinden. Zorg dat zij onderwijs kunnen volgen.
Maar ook ouderen moeten wat D66 betreft zo snel mogelijk Nederlands kunnen leren en daar moet niet pas mee gewacht worden als ze in de procedure zitten. Zorg dat dit geregeld is.

Wij willen ook niet alles over laten aan vrijwilligers. Maar gebruik de kennis van onze organisatie en de organisaties eromheen. Zorg dat de vluchtelingen ergens heen kunnen en dat er fietsen staan en ze een buskaart kunnen krijgen zodat ze bijv. makkelijk naar Hoofddorp en Haarlem kunnen. Maar bied ook sportservice aan en mogelijkheden om met de lokale inwoners kennis te maken. Onbekend maakt immers onbemind. En zorg dat er voldoende tolken zijn!

Wat D66 betreft gaat het stuk te weinig over de behoefte van de vluchtelingen. Wij zouden graag zien dat bij de evaluatie dit aspect ook wordt meegenomen! Graag een reactie.

Warm welkom

Laten we de vluchtelingen een warm welkom geven en alle hartverwarmende initiatieven proberen te bundelen en te organiseren. En zo zorgen we ervoor dat alle hulp en alle mooie gebaren die uit de samenleving komen op een goede manier worden overgebracht naar de vluchtelingen. Want iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.

Dank u wel voorzitter

Laat het alcoholverbod voor jongeren onder 18 geen horeca-verbod zijn

Namens de fractie van D66 heb ik vragen gesteld over jongeren van onder de 18 die niet meer de horeca in mogen om wat fris te drinken. Het lijkt erop dat het alcoholverbod voor jongeren in de praktijk een horecaverbod is geworden. Dit vinden wij ongewenst.

Hiermee jagen wij jongeren namelijk uit de kroegen de straat op, wat weer leidt tot mogelijke overlast.In een gemeente waar zoveel jongeren wonen is dit een ongewenste situatie.
Aan de andere kant begrijpen wij ook horeca ondernemers die door de nieuwe wet risisco lopen op een hoge boete bij een overtreding.
De wethouder heeft toegezegd om in overleg te gaan met de horeca ondernemers. Wij zijn benieuwd naar de resultaten van de gesprekken en zullen het onderwerp in de gaten houden.

Nogmaals laat het alcoholverbod geen horecaverbod zijn voor jongeren.

IMG_0029-0.JPG

Burgemeester zal aandacht vragen voor gevolgen van transactie op festival.

2014-08-23 15.20.19Namens D66 stelde ik schriftelijke vragen over de rechtsbescherming van drugsbezitters bij drugscontroles op festivals.Festivalbezoekers die worden aangehouden op een festival met een kleine hoeveelheid drugs op zak, krijgen vaak door het Openbaar Ministerie (OM) een transactie aangeboden die leidt tot een strafblad voor de persoon in kwestie. Vaak zijn deze mensen niet op de hoogte van de verstrekkende gevolgen van het hebben van een strafblad. Daarom vindt D66 dat op het moment dat een dergelijke transactie wordt aangeboden, uitdrukkelijk moet worden gewezen op de gevolgen.
Het college heeft nu geantwoord: dat voorzien is dat de politie personen attendeert op de mogelijkheden rond rechtsbijstand. Ons is echter niet gebleken dat specifiek wordt gewezen op de gevolgen van een transactie. De burgemeester zal hier aandacht voor vragen.

Ik ben blij met de antwoorden van het college en dat de burgemeester hier aandacht voor zal vragen. Lees hier alle vragen en antwoorden.

Heeft het college kennisgenomen van dit bericht?

Ja, wij hebben kennis genomen van dit bericht.

Werd de in het artikel omschreven methode, het aanbieden van een dergelijke transactie,ook bij Mysteryland toegepast?
Als dat niet het geval is, kan het college bij het OM navragen of het van plan is dezewerkwijze in de toekomst toe te passen bij Haarlemmermeerse festivals en de raad over het antwoord inlichten?

Ja, echter het OM was niet, zoals bij Lowlands, fysiek aanwezig bij Mysteryland. Er is gewerkt volgens de ZSM-methode (Zo Spoedig, Slim, Simpel, Samen Mogelijk) vanuit het politiebureau te Haarlem. Politie, OM, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming pakken met de ZSM-werkwijze veelvoorkomende criminaliteit aan. ZSM is in 2012 de landelijke werkwijze geworden om het proces van beoordelen, straffen en uitvoeren in elkaar te schuiven.

Wordt de burgemeester van tevoren ingelicht, op het moment dat het OM van plan is deze methode in te zetten?

Ja, de burgemeester wordt in de driehoek (overleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de Politie) geïnformeerd over de beleidslijn en aanpak van het OM. Het doel van het drugsbeleid bij evenementen is een adequate afhandeling van verdovende middelen zaken. Dit is gebaseerd op de OM-beleidslijn drugs bij evenementen Noord-Holland, welke past binnen de landelijke Aanwijzing Opiumwet. De focus bij evenementen in Noord-Holland ligt op het tegengaan van handel in verdovende middelen.

Welke mening is het college toegedaan over deze manier van werken door het OM?

Drugsbezit en het dealen van drugs is strafbaar. Het OM bepaalt welke lijn wordt gevolgd in de opsporing van drugs. De gemeente gaat hier niet over.

Wat is de rol van de gemeente bij dit soort procedures?

De gemeente wordt in de driehoek geïnformeerd over de aanpak van het OM.

Wordt er ter plekke voorzien in rechtsbijstand aan verdachten die een transactie krijgen aangeboden? Zo ja, hoe vaak is dit het geval?

Het OM heeft met de politie afgesproken dat de politie in alle gevallen aangehouden verdachten attendeert op de mogelijkheden rond rechtsbijstand. Dit is in overeenstemming met het geldend Europese Recht.

Deelt het college de mening van D66 dat mensen die een transactie wordt aangeboden waarzij een strafblad aan over houden, in alle gevallen zich de gevolgen van het accepteren vande transactie moeten beseffen? Zo ja, welke maatregelen kan het college treffen om dit te bewerkstelligen?

Ja, hier is in voorzien doordat de politie personen attendeert op de mogelijkheden rond rechtsbijstand. Ons is echter niet gebleken dat specifiek wordt gewezen op de gevolgen van een transactie. De burgemeester zal hier aandacht voor vragen. Het college is ook van mening dat personen zich moeten realiseren dat het voorhanden hebben van verdovende middelen strafbaar is en mogelijk strafrechtelijke gevolgen heeft.

Ervaren hoe het is om blind of gehandicapt te zijn

Afgelopen donderdag samen mimageet Belangengroep gehandicapten op pad geweest in Haarlemmermeer samen met collega raadsleden.Dit was in het kader van de Week van de Toegankelijkheid, waarin landelijk aandacht wordt gevraagd voor toegankelijkheid voor iedereen.

Deze middag ervaren welke struikelblokken mensen met een beperking tegenkomen in de openbare ruimte. In een rolstoel ervaar je pas echt hoe onhandig soms zaken zijn aangelegd. Ook geblinddoekt met een geleide stok gelopen.

IMG-20140925-WA0003Hier ervaar je helemaal hoe belangrijk het is dat er geleide lijnen zijn en er niet opeens een reclamezuil of lantaarnpaal midden op een pad staan.  Daarna ook nog rolstoel basketball gespeeld. Een nuttige middag en belangrijk om bewust te zijn van de gevolgen die dit heeft voor de zelfstandigheid van deze groep burgers. Het moet vanzelfsprekend worden om de openbare ruimte zo in te richten dat hij voor iedereen toegankelijk is. Wij moeten ervoor waken dat in het beleid wordt meegenomen.

Lees de rest van dit bericht

Festivalbezoeker niet bewust van strafblad na accepteren boete

Festivalbezoekers die worden aangehouden op een festival met een kleine hoeveelheid drugs op zak, krijgen vaak door het Openbaar Ministerie (OM) een transactie aangeboden die leidt tot een strafblad voor de persoon in kwestie. Vaak zijn deze mensen niet op de hoogte van de verstrekkende gevolgen van het hebben van een strafblad. Daarom vindt D66 dat op het moment dat een dergelijke transactie wordt aangeboden, uitdrukkelijk moet worden gewezen op de gevolgen. Verder stelt de partij dat de rechtsbescherming van de aangehouden personen moet worden gewaarborgd.
“In alle gevallen dat mensen te maken krijgen met vervolging door het OM, hebben zij recht op rechtsbijstand en dienen zij zich bewust te zijn van hun rechten en de gevolgen van hun keuzes. De aanpak die bij Lowlands is toegepast, lijkt ertoe te leiden dat mensen die een door het OM aangeboden transactie accepteren, met veel zwaardere gevolgen te maken krijgen dan zij zich realiseren.” Dat stelt Pablo Meegdes, D66-raadslid in Haarlemmermeer. Tijdens Mysteryland vorige week vonden 37 aanhoudingen plaats . De D66 fractie is benieuwd of dergelijke transacties in Haarlemmermeer hebben plaatsgevonden.

Politie “straat” bij festivals
Tijdens festivals werken OM, politie en particuliere beveiligingsdiensten nauw samen om drugsbezitters op te sporen en te bestraffen. Dit heeft geleid tot een methodiek waarbij mensen die beperkte hoeveelheden verdovende middelen in bezit hebben, van het Openbaar Ministerie een transactie krijgen aangeboden waaraan zij een strafblad overhouden. In veel gevallen realiseert men zich bij het accepteren van de aangeboden transactie niet dat zij hier een strafblad aan over houden en dat een strafblad grote gevolgen kan hebben voor hun verdere maatschappelijke leven.

Vragen over rechtsbescherming bij aanhouding drugsbezit
D66 is van mening dat de overheid de verplichting heeft een verdachte te wijzen op zijn rechten en op de gevolgen van het accepteren van een transactie. Daarnaast is D66 van mening dat de aanpak van drugsbezit niet zo georganiseerd moet worden dat hiermee de rechtsbescherming van verdachten in het geding komt. Daarom stelt de D66 fractie vragen aan het college van B&W over de inzet van deze methode bij Mysteryland en het waarborgen van de rechtsbescherming van aangehouden personen.

Daarom de volgende schriftelijke vragen:

1.Heeft het college kennisgenomen van dit bericht?
2.Werd de in het artikel omschreven methode, het aanbieden van een dergelijke transactie, ook bij Mysteryland toegepast?

2.b. Als dat niet het geval is, kan het college bij het OM navragen of het van plan is deze werkwijze in de toekomst toe te passen bij Haarlemmermeerse festivals en de raad over het antwoord inlichten?

3. Wordt de burgemeester van tevoren ingelicht, op het moment dat het OM van plan is deze methode in te zetten?

4. Welke mening is het college toegedaan over deze manier van werken door het OM?

  1. Wat is de rol van de gemeente bij dit soort procedures? 
  1. Wordt er ter plekke voorzien in rechtsbijstand aan verdachten die een transactie krijgen aangeboden? Zo ja, hoe vaak is dit het geval?

    7. Deelt het college de mening van D66 dat mensen die een transactie wordt aangeboden waar zij een strafblad aan over houden, in alle gevallen zich de gevolgen van het accepteren van de transactie moeten beseffen? Zo ja, welke maatregelen kan het college treffen om dit te bewerkstelligen?

Interview in het Witte Witte Weekblad het kader van kennismaken met nieuwe gemeenteraad

pablo cvInterview dat verscheen in het Witte Weekblad in het kader van het kennismaken met de nieuwe gemeenteraad van Haarlemmermeer. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart is de samenstelling van de raad nogal veranderd. Naast vertrouwde namen zijn er ook nogal wat nieuwe gezichten te zien in de raadszaal. Acht van hen wonen in Haarlemmermeer-Noord maar wie zijn ze eigenlijk? Het Witte Weekblad heeft ze zes vragen voorgelegd om de lezers kennis met ze te laten maken in deze wekelijkse rubriek. Deze week is het woord aan Pablo Meegdes (37), gemeenteraadslid voor D66.

Wie is…
Pablo Meegdes (37) woont sinds vier jaar samen met zijn vrouw met veel plezier in het mooie Vijfhuizen.  In augustus verwachten zij hun eerste kind. Daar kijken zij enorm naar uit.  Pablo woonde ik het grootste deel van zijn leven in Haarlem. Tot afgelopen januari was hij beleidsmedewerker/directeur van het landelijk steunpunt voor programmaraden. In maart werd hij gekozen voor D66 in de gemeenteraad. Dit is zijn eerste periode in de gemeenteraad.

Waarom bent u gemeenteraadslid geworden?

Ik vind het belangrijk dat Haarlemmermeer een prettige gemeente is om in te wonen en hoop daar zo mijn steentje aan bij te dragen. Daarvoor is een goed aanbod van sport, cultuur en voldoende groen noodzakelijk. Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van investeringen in de toekomst.

Is het wat u er van verwachtte?

Ja, het is leuk om in een nieuwe enthousiaste en jonge fractie in de gemeenteraad te opereren en proberen de zaken die D66 belangrijk vindt te realiseren, zoals goed onderwijs en verder te gaan met duurzaamheidsagenda waarin Haarlemmermeermeer voorop loopt in Nederland.

Wat is het onderwerp dat u het meeste boeit als raadslid?

Ik vind het belangrijk dat een goed en divers cultuuraanbod voor iedereen is  en voldoende activiteiten voor jongeren. In deze gemeente wonen heel veel jongeren.  Daarnaast vind ik het belangrijk dat inwoners mogen meepraten en meebeslissen over lokale plannen in hun directe omgeving. Het is belangrijk dat wij groepen zoals twee verdieners, jongeren en minderheden beter betrekken bij besluitvorming in de gemeente. Internet biedt hier veel mogelijkheden voor.

Wat wilt u bereiken deze raadsperiode?

Ik hoop dat wij kunnen zorgen dat de grote decentralisaties in de zorg goed verlopen en dat een aantal mooie projecten van de grond zijn gekomen.  Er zijn een aantal grote projecten, zoals de omlegging van de A9 en woningbouw rond de ringvaart die de komende periode veel van onze aandacht zullen vragen.

In mijn portefeuille zit o.a. verkeer, ik wil Haarlemmermeer in beweging houden door verder te investeren in de bereikbaarheid, zowel met de auto als met het openbaar vervoer en wij willen ook het fietsen verder stimuleren.
Ik hoop dat Haarlemmermeer er over 4 jaar er nog weer beter voor staat en dat mensen hier met plezier wonen.  

Wilt u nog iets anders kwijt?

Mensen die meer over mij willen weten kunnen mij volgen op twitter via @contrapunt  en meer informatie vinden op www.pablomeegdes.nl 

%d bloggers liken dit: