Maandelijks archief: november 2015

D66 stemt in met noodopvang in Vijfhuizen

vluchtelingen-in-europaAfgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer in meerderheid ingestemd met de noodopvang van vluchteling in Vijfhuizen. Dit was een lang en intensief debat in de raad. Het onderwerp roept veel emoties en gevoelens op bij mensen. D66 heeft begrip voor deze gevoelens en emoties.

Hoewel D66 een voorkeur heeft voor kleinere opvanglocaties, bleek dit niet mogelijk. Het COA en het Rijk houden vast aan een minimale opvang voor een dergelijke locatie van 400 personen.
Het college voorstel om te beginnen met 300 vluchtelingen in Vijfhuizen, is op dit moment het maximale haalbare. Na 3 maanden wordt dit geëvalueerd met de begeleidingscommissie en kan dan dit aantal mensen groeien naar 400 maximaal, maar kan ook naar beneden worden bijgesteld.Het college heeft binnen haar mogelijkheden alles gedaan om de inspraak te verwerken.

Daarnaast hebben wij aangegeven grote waarde te hechten aan dagbesteding, begeleiding en onderwijs. Wat D66 betreft is onderwijs voor kinderen van essentieel belang en moeten de vluchtelingen zo zo snel mogelijk Nederlands kunnen leren. Daar moet niet pas mee gewacht worden als ze in de procedure zitten. D66 wil dat de begeleiding goed geregeld is.

Lees hier de hele bijdrage van raadslid Pablo Meegdes aan het debat. 

Voorzitter

De afgelopen maanden is er veelvuldig gesproken over vluchtelingen binnen en buiten deze raad. Veel inwoners hebben laten weten hoe ze hierover dachten. Het onderwerp roept emoties en gevoelens op bij mensen. D66 begrijpt deze  gevoelens en emoties zeker als blijkt dat die vluchtelingen straks bij je om de hoek komen wonen.

Dit jaar zijn er nu al meer vluchtelingen in Nederland gekomen dan in 2013 en 2014 bij elkaar. En de stroom vluchtelingen zal voorlopige niet ophouden. Iedere week staan er weer 1000 mensen op de stoep voor wie wij een plek moeten vinden. Deze mensen moet je niet om de paar dagen van sporthal naar sporthal verplaatsen. Het is goed dat er noodopvang locaties komen.

Noodopvang  is geen luxe hotel, de mensen krijgen geen geld. Je zit met acht mensen in een klein hokje in een tent zonder privacy. Met onzekerheid over wanneer voor jou de asielprocedure kan beginnen.

Voorzitter,
En nu staan wij hier voor de vraag in Haarlemmermeer moeten wij ook vluchtelingen opvangen in Vijfhuizen?

De vluchtelingen staan wat D66 betreft niet alleen. Wij  zijn voor een ruimhartige aanpak bij het opvangen van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. We vinden dat Haarlemmermeer zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Als grote en rijke gemeente kunnen wij niet achterblijven en zijn dan ook voor opvang van vluchtelingen in Vijfhuizen.

Wij zijn blij met het signaal dat de inwoners van Vijfhuizen hebben afgegeven dat zij ook mensen wil opvangen. Wij hebben gezien hoeveel mensen zich hebben aangemeld als vrijwilliger, hoeveel mensen toen de crisisopvang er was spullen kwamen brengen. Hartverwarmend.
En natuurlijk zijn er zorgen en die worden serieus genomen door ons en het college.

Het college heeft van alles gedaan om in de inwoners te betrekken bij dit vraagstuk en hun zorgen te horen. Wij hebben gezien hoe meer dan 700 mensen in een tent met respect voor  elkaar hier over discussieerden. Er is een begeleidingscommissie ingesteld, men zorgt dat de samenstelling een afspiegeling en zijn allemaal extra veiligheidsmaatregelen.
Het college heeft binnen haar mogelijkheden alles gedaan om de inspraak te verwerken.

Door deze uitvoerige participatie is het beeld ontstaan dat inwoners ook mogen meebeslissen over het aantal vluchtelingen. Dit terwijl al duidelijk was dat het minimum aantal vluchtelingen voor een dergelijke noodopvang 400 zou zijn. Het college heeft dit vanaf het begin  aangegeven. Het minimum van COA is ons maximum.

Nu blijkt uit de enquêtes van de dorpsraad en inwoners dat die het liefst een aantal van rond de 200 vluchtelingen zouden willen. D66 vindt dat wij wat moeten met deze signalen vanuit Vijfhuizen.

Aan de andere kant zien wij dat het COA aangeeft dat het minimum aantal vluchtelingen 400 zou moeten zijn om dit goed te kunnen organiseren. Kwalitatief goede opvang met diensten, voorzieningen en beveiliging is ook in het belang van Vijfhuizen.

D66 ziet het liefste dat de vluchtelingen ook in Haarlemmernemer verdeeld zouden worden. Immers wij zijn een grote gemeente met veel kernen. Dit helpt in onze ogen het draagvlak van de vluchtelingenopvang te vergroten.

Wij zouden graag weten wat de extra kosten zijn van 2 ipv 1 locatie in Haarlemmermeer? Want is dit nu een geld kwestie?

Ondertussen zien wij dat ook veel andere gemeenten met dit probleem worstelen. Er vinden gesprekken plaats tussen de VNG en het kabinet over het aantal vluchtelingen op locaties. Wat als nu straks blijkt dat een lager aantal mogelijk is? Komt dit besluit te vroeg?

Voorzitter,
Vooralsnog hebben wij van het college het voorstel ontvangen om te beginnen, met 300 vluchtelingen in Vijfhuizen. Na 3 maanden wordt dit geëvalueerd met de begeleidingscommissie en kan dan dit aantal mensen groeien naar 400 maximaal.

Omdat onze wens van meerdere locaties vooralsnog niet haalbaar is, kunnen wij ons vinden in het voorstel van het college. Na 3 maanden gaan wij samen met de begeleidingscommissie kijken of dit goed gaat.

Hoe wordt geëvalueerd of dit goed gaat ? Wat zijn de criteria?  Welke rol speelt de gemeenteraad?
En  is er de afspraak met het COA dat het aantal naar beneden kan worden bijgesteld?

En mocht nu straks uit de gesprekken met VNG en Kabinet komen wat de kans geeft om deze groep te verdelen over meerdere locaties, dan lijkt het ons verstandig dat er mogelijk een tweede locatie is.
Wij verzoeken dan ook het college onderzoek doet naar een tweede locatie.

Ten slotte, vinden wij het belangrijk:

Inzetten op begeleiding

Wat D66 betreft zijn de 4 B’s van  belang: Bed, bad, brood en misschien wel de belangrijkste B. Begeleiding. We hechten grote waarde aan dagbesteding. We vragen daarom de gemeente en het COA hier goed over na te denken, waarbij met name moet worden gedacht aan de kinderen die zich op de opvanglocatie bevinden. Zorg dat zij onderwijs kunnen volgen.
Maar ook ouderen moeten wat D66 betreft zo snel mogelijk Nederlands kunnen leren en daar moet niet pas mee gewacht worden als ze in de procedure zitten. Zorg dat dit geregeld is.

Wij willen ook niet alles over laten aan vrijwilligers. Maar gebruik de kennis van onze organisatie en de organisaties eromheen. Zorg dat de vluchtelingen ergens heen kunnen en dat er fietsen staan en ze een buskaart kunnen krijgen zodat ze bijv. makkelijk naar Hoofddorp en Haarlem kunnen. Maar bied ook sportservice aan en mogelijkheden om met de lokale inwoners kennis te maken. Onbekend maakt immers onbemind. En zorg dat er voldoende tolken zijn!

Wat D66 betreft gaat het stuk te weinig over de behoefte van de vluchtelingen. Wij zouden graag zien dat bij de evaluatie dit aspect ook wordt meegenomen! Graag een reactie.

Warm welkom

Laten we de vluchtelingen een warm welkom geven en alle hartverwarmende initiatieven proberen te bundelen en te organiseren. En zo zorgen we ervoor dat alle hulp en alle mooie gebaren die uit de samenleving komen op een goede manier worden overgebracht naar de vluchtelingen. Want iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.

Dank u wel voorzitter

D66 wil welkomstborden met evenementen en gemeente nog meer laten bruisen.

Tijdens de bespreking van het evenementenbeleid van de gemeente heeft D66 het voorstel gedaan om welkomstborden te plaatsen op de invalswegen. Er vinden veel evenementen plaats in de Haarlemmermeer. Veel mensen weten dit echter niet. Wat is er beter dan dit te laten zien als mensen de gemeente inrijden op welkomst evenementborden. In veel andere gemeenten zijn er borden als je de gemeente inrijdt met  een overzicht van de evenementen op cultuur, sport  gebied maar ook zaken als winterland. D66 wil graag dat er ook in Haarlemmermeer welkomstborden komen bij de invalswegen komen waarop de evenementen in onze gemeente zichtbaar zijn. Het college heeft toegezegd in 2016 met een voorstel hiervoor te komen bij de gemeenteraad.

welkomstborden

Daarnaast zou D66 het toejuichen als er in de winter en vooral zomer meer (culturele) activiteiten evenementen in de gemeente plaats vinden.  Haarlemmermeer mag ook in de zomer meer gaan bruisen.  Er moeten ook in de zomer leuke activiteiten voor jongeren en cultuurliefhebbers zijn in de parken en pleinen van onze gemeente. Hierbij denken wij aan evenementen als rollende keukens of kleine optredens in de parken. Het mooiste is als deze initiatieven vanuit de bevolking en ondernemingen zelf komen
Lees hier de hele bijdrage van raadslid Pablo Meegdes aan het debat

Evenementenbeleid 19 november 2015

Wat is er mooier als inwoner van Haarlemmermeer te kunnen vertellen dat je in een gemeente woont waar een van de meest toonaangevende festivals op dance gebied plaats vindt Mysteryland, of dat bezoekers hier volgend jaar naar het EK honkbal kunnen.  Of dat wij straks twee mooie forten hebben van het werelderfgoed van de stelling van Amsterdam. En er in het kunstfort een expositie plaats vindt die alle landelijke pers haalt.  Maar denk ook aan de braderieën en feestweken in de kernen die een samenhorigheidsgevoel creëren en waarin veel van onze inwoners actief zijn.

Evenementen geven je gemeente kleur en een identiteit en zorgen ervoor dat inwoners trots zijn.

Het is belangrijk te erkennen dat evenementen een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de gemeente, het sportieve en culturele klimaat en de economie.

Wat D66 betreft zou het evenementenbeleid nog wat ambitieuzer mogen. Kan het college dit niet concreter maken. Wat gaan wij nu realiseren boven de huidige situatie? Over welk nationaal evenement praten wij over 3 jaar met trots?

D66 zou het toejuichen als er in de winter en vooral zomer meer (culturele) activiteiten evenementen in de gemeente plaats vinden.
Haarlemmermeer mag ook in de zomer meer gaan bruisen.  Er moeten ook in de zomer leuke activiteiten voor jongeren en cultuurliefhebbers zijn in de parken en pleinen van onze gemeente.

Hierbij denken wij aan evenementen als rollende keukens of kleine optredens in de parken.
Het mooiste is als deze initiatieven vanuit de bevolking en ondernemingen zelf komen. Een mooi voorbeeld vonden wij Vijfhuizen Culinair die door jongeren vanuit Vijfhuizen zelf is opgezet en gelijk een succes was. Teveel regels mogen dit soort kleine initiatieven niet gelijk de nek omdraaien.

Als deze initiatieven niet vanuit de bevolking komen dan zouden, de cultuurpodia bijv. hier een rol in kunnen spelen. Immers zij hebben de ervaring, contacten en de expertise. In de podia staan tot september geen activiteiten gepland, waardoor het aanbod in de zomer in de gemeente zeer beperkt is. Haarlemmermeer heeft prachtige parken en pleinen, waar leuke en interessante activiteiten georganiseerd kunnen worden. D66 wil dat hier meer gebruik van wordt gemaakt in de zomer. De podia moeten naar buiten. Dit hoeft niet gelijk op het niveau van mysteryland dit mag ook kleinschalig en gratis toegankelijk.

Wij kunne ons verstellen dat wij de creatieve geesten in Haarlemmermeer bij elkaar zetten en een denktank evenementen maken. Die samen met ondernemers evenementen proberen te ontwikkelen voor de gemeente. Graag een reactie?

Amsterdam heeft meer dan 300 festivals op jaarbasis is het niet mogelijk te kijken welke festivals hier ook plaats zouden kunnen vinden. Amsterdam wil de drukte kwijt. Wij hebben de ruimte.

Evenementenlocaties
In hoeverre wordt bij hoofddorp centraal het plan van een evenementenlocatie te creëren betrokken. Of is het de bedoeling om dit raadhuisplein de locatie voor evenementen te maken in Hoofddorp? Zo ja wanneer kunnen wij van de gemeente nu een concreet plan verwachten rond dit belangrijke plein.

In hoeverre kan het van stampplein niet vaker gebruikt worden. Het moet toch mogelijk zijn de markt af een toe verplaatsen naar een andere locatie. Dit gebeurt in andere gemeente ook als er evenementen zijn.

Een aantal vragen

Hoe zit het met aanvragen die bij het recreatieschap binnenkomen?

Wij zijn erg benieuwd naar de evaluatie van  mysteryland. Wanneer kunnen wij die verwachten?

Wij zouden tot slot niet pas in 2019 willen evalueren maar al 2017. 

Welkomstborden
Er gebeurt veel in de Haarlemmermeer. Veel mensen  weten dit echter niet. Wat is er beter dan dit te laten zien. In veel gemeenten zijn er welkomstborden als je de gemeente inrijdt met alle evenementen op cultuur, sport  gebied maar ook zaken als winterland.

D66 wil graag dat er ook in Haarlemmeer welkomstborden bij de invalswegen komen waarop de evenementen in onze gemeente zichtbaar zijn. Is de gemeente bereid hier plannen voor te maken en dit in de loop volgend jaar te presenteren aan de raad.

%d bloggers liken dit: