Maandelijks archief: september 2014

Ervaren hoe het is om blind of gehandicapt te zijn

Afgelopen donderdag samen mimageet Belangengroep gehandicapten op pad geweest in Haarlemmermeer samen met collega raadsleden.Dit was in het kader van de Week van de Toegankelijkheid, waarin landelijk aandacht wordt gevraagd voor toegankelijkheid voor iedereen.

Deze middag ervaren welke struikelblokken mensen met een beperking tegenkomen in de openbare ruimte. In een rolstoel ervaar je pas echt hoe onhandig soms zaken zijn aangelegd. Ook geblinddoekt met een geleide stok gelopen.

IMG-20140925-WA0003Hier ervaar je helemaal hoe belangrijk het is dat er geleide lijnen zijn en er niet opeens een reclamezuil of lantaarnpaal midden op een pad staan.  Daarna ook nog rolstoel basketball gespeeld. Een nuttige middag en belangrijk om bewust te zijn van de gevolgen die dit heeft voor de zelfstandigheid van deze groep burgers. Het moet vanzelfsprekend worden om de openbare ruimte zo in te richten dat hij voor iedereen toegankelijk is. Wij moeten ervoor waken dat in het beleid wordt meegenomen.

Lees de rest van dit bericht

Laat Haarlemmermeer in de zomer cultureel meer bruisen met evenementen

2014-08-23 15.20.19Afgelopen donderdag heb ik tijdens een sessie in de gemeenteraad gepleit om Haarlemmermeer in de zomer meer te laten bruisen. D66 zou het toejuichen als er in de zomer meer (culturele) activiteiten en evenementen in de gemeente plaats vinden.  Er zouden in de zomer leuke activiteiten voor jongeren en cultuurliefhebbers moeten zijn in de parken en pleinen van onze gemeente. De gemeente moet stimuleren dat hier meer gebeurt. Samen met de VVD pleiten wij voor een ambitieus evenementenbeleid in de toekomst.

Voorbeelden zijn de in Haarlem succesvolle parksessies in de Haarlemmer Hout, waar veel mensen op afkomen. In Haarlemmermeer zijn er wel kleine initiatieven, zoals de buitenbioscoop in Vijfhuizen en natuurlijk het grotere Meerlive. D66 wil dat er ook meer initiatieven in Haarlemmermeer ontstaan.
Het mooiste is als deze initiatieven vanuit de bevolking en ondernemingen zelf komen.Als deze initiatieven niet vanuit de bevolking komen dan zouden de podia, zoals Duycker hier een rol in kunnen spelen . Immers zij hebben de ervaring en de expertise.In de culturele podia staan tot september geen activiteiten gepland, waardoor het aanbod in de zomer in de gemeente zeer beperkt is. Bovendien trekken de inwoners in de zomer naar buiten en laat Haarlemmermeer nu prachtige parken en pleinen hebben, waar leuke en interessante activiteiten georganiseerd kunnen worden. D66 wil dat hier meer gebruik van wordt gemaakt in de zomer. Dit hoeft niet gelijk op het niveau van mysteryland dit mag ook kleinschalig en gratis toegankelijk.

Het is ook belangrijk te erkennen dat festivals een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de gemeente, het culturele klimaat en de economie.

60.000 bezoekers genoten in augustus van Mysteryland in de zon van  onze prachtige parken
Deze bezoekers kwamen van binnen en buiten Haarlemmermeer
Als ze binnenkwamen stond er een plaatsnaam bord met Mysteryland gemeente Haarlemmermeer iedereen ging hier mee op de foto. Dit is enorme promotie van de gemeente

Positief zijn wij dat de organisaties die nu in deze sector ondernemen professioneel en zijn en goed zorgen voor buurt en omgeving. Verder zijn zij alleszins bereid om de dialoog aan te gaan met het gemeentebestuur en bewoners.

Amsterdam heeft meer dan 300 festivals op jaarbasis is het niet mogelijk te kijken welke festivals hier ook plaats zouden kunnen vinden of in Amsterdam buiten de boot vallen.

Vergunningen

In het Haarlemmermeers nieuwsblad stond dat een subsidie  aanvraag van 117,20 voor koningsdag vijf formulieren moesten worden ingevuld. Dit moet eenvoudiger kunnen. Hoe zit het met vergunningen voor evenementen en kan dit niet eenvoudiger?

Mysteryland

Tot slot nog terugkomend op mysteryland. De gemeente wil de mogelijkheid bieden het evenement uit te breiden naar 2 dagen. Hier zijn wij positief over, mits de overlast niet verder toeneemt. Want eigenlijk is het zonde dat de parken 3 weken zijn afgesloten voor een evenement van maar 1 dag. Nu begrijpen wij dat er een overnachtingsmogelijkheid komt voor 5000 bezoekers, terwijl het festival 60.000 bezoekers trekt. Hoe zit dit?  Is dit aantal niet te laag?
Betekent dit nu ook dat er een nachtprogramma komt?

Leuk initiatief mediaprijs Noord-Holland

bekerLeuk initiatief vanuit de voormalige programmaraad Noord-Holland. Ken jij mensen die hier gebruik van willen maken, wijs ze dan aub op deze prijs van 2000 euro voor interessante media initiatieven!

Op 31 december 2013 werd, als gevolg van de nieuwe mediawet, de  Programmaraad Noord-Holland opgeheven. De leden van deze regionale programmaraad hebben de wens uitgesproken om de ontwikkelingen op mediagebied, in de meeste brede zin, in de provincie Noord-Holland een blijvende steun te bieden. Daartoe is de Stichting Mediaprijs Noord-Holland opgericht. Deze stichting heeft met ingang van dit jaar een mediaprijsvraag ingesteld voor jongeren tot 30 jaar die wonen, studeren of werkzaam zijn in de provincie Noord-Holland.

De uitdaging is om, individueel of met een groep, een creatief mediaplan te maken, waarbij de inzenders er naar dienen te streven om dit plan, op de een of andere wijze,  uitgevoerd te krijgen.

Het thema van het in te dienen mediaplan kan in de meeste brede zin uitgevoerd worden. Er zijn géén beperkingen, in de zin van uitsluitend geschreven media, beeld of geluid of welke andere vorm ook van creatieve media-uitingen.

De te winnen prijs van € 2.000,- (twee duizend euro) dient als een substantiële bijdrage in de kosten van de opzet en de uitvoering van het gekozen project.

Alle voorwaarden en eisen om aan deze prijsvraag deel te nemen staan uitgebreid vermeld in het reglement van de Stichting Mediaprijs Noord-Holland.

Uiterlijk 1 april 2015 moeten de inzending in het bezit zijn van de jury van de Stichting Mediaprijs Noord-Holland: mediaprijsnh@gmail.com.

Antwoorden op vragen over recylcing elektrische apparaten

electronisch afvalOp 28 juli 2014 stelde ik namens de fractie D66 schriftelijke vragen over inzameling en recycling van elektrische apparaten. Inmiddels heeft het College antwoord gegeven op de vragen, zie onder.

Vraag 1:Bent u bekend met deze cijfers?

ja, wij zijn bekend met de cijfers van de benchmark van Wecycle over de afgifte van elektrische apparaten (e-waste) door de gemeenten via milieustraten.

Vraag 2; Heeft u een verklaring voor de terugloop van het aantal kg opgehaalde gebruikte apparaten en waarom Haarlemmermeer onder het landelijk gemiddelde ophaalt?

ja, de cijfers van Wecycle inzamelpunten worden slechts gerelateerd aan de gemeentelijke inzamelpunten. Dit beperkte uitgangspunt geeft geen inzicht in het aantal aangeleverde apparaten bij andere inzamelpunten, zoals winkels en kringloopwinkels, en kan daarom ook nooit de onderlegger voor ons beleid zijn. Verder zijn wij verheugd dat er een terugloop is wat betreft de inzameling en recycling van gebruikte elektrische apparaten ten opzichte van 2010. Immers, het feit dat er minder kilo’s worden ingezameld, kan ook duiden dat er minder e-waste is dan in 2010 als gevolg van verlenging van de levensduur van apparaten en hergebruik. Daarom zijn wij blij met initiatieven zoals het repair café.

Vraag 3: Welke inspanningen gaat de gemeente verrichten om dit op het niveau van het landelijk gemiddelde te krijgen?

geen, wij richten onze energie op duurzaam hergebruik van producten (afvalpreventie). Door middel van verlenging van de levensduur van apparaten en hergebruik pogen wij de cijfers verder te laten dalen.

Vraag 4:Vindt u dat Meerlanden voldoende inspanningen verricht? En zouden extra inzamelpunten voor de inwoners tot een beter resultaat kunnen leiden?

Meerlanden voert de inzameling van elektrische apparaten uit conform de met de gemeente gesloten overeenkomst voor Afvalverwijdering. De producenten en importeurs hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting verantwoord te laten inzamelen en recyclen. Deze verantwoordelijkheid komt voort uit Europese wetgeving over WEEË (Waste of Electric and Electronic Equipment). Hieruit voortvloeiend kunnen alle afgedankte apparaten in principe worden ingeleverd waar deze producten worden aangeschaft, dat zijn voldoende inzamelpunten.
Er zijn voldoende van dit soort inzamelpunten aanwezig om tot een goed resultaat te komen, waarbij de gemeente nog extra mogelijkheden biedt om elektronische apparaten op de milieustraten aan te leveren.

Vraag 5: In de Europese richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is een doelstelling afgesproken om 17 kg op te halen in 2019. Hoe denkt het college dit te gaan realiseren?

Antwoord: de doelstelling is van toepassing op de producenten van elektrische en elektronische apparatuur en niet op de gemeente. Naast inzameling via de gemeente (milieustraat en chemokar) zamelen producenten in via winkels en andere kanalen.

Festivalbezoeker niet bewust van strafblad na accepteren boete

Festivalbezoekers die worden aangehouden op een festival met een kleine hoeveelheid drugs op zak, krijgen vaak door het Openbaar Ministerie (OM) een transactie aangeboden die leidt tot een strafblad voor de persoon in kwestie. Vaak zijn deze mensen niet op de hoogte van de verstrekkende gevolgen van het hebben van een strafblad. Daarom vindt D66 dat op het moment dat een dergelijke transactie wordt aangeboden, uitdrukkelijk moet worden gewezen op de gevolgen. Verder stelt de partij dat de rechtsbescherming van de aangehouden personen moet worden gewaarborgd.
“In alle gevallen dat mensen te maken krijgen met vervolging door het OM, hebben zij recht op rechtsbijstand en dienen zij zich bewust te zijn van hun rechten en de gevolgen van hun keuzes. De aanpak die bij Lowlands is toegepast, lijkt ertoe te leiden dat mensen die een door het OM aangeboden transactie accepteren, met veel zwaardere gevolgen te maken krijgen dan zij zich realiseren.” Dat stelt Pablo Meegdes, D66-raadslid in Haarlemmermeer. Tijdens Mysteryland vorige week vonden 37 aanhoudingen plaats . De D66 fractie is benieuwd of dergelijke transacties in Haarlemmermeer hebben plaatsgevonden.

Politie “straat” bij festivals
Tijdens festivals werken OM, politie en particuliere beveiligingsdiensten nauw samen om drugsbezitters op te sporen en te bestraffen. Dit heeft geleid tot een methodiek waarbij mensen die beperkte hoeveelheden verdovende middelen in bezit hebben, van het Openbaar Ministerie een transactie krijgen aangeboden waaraan zij een strafblad overhouden. In veel gevallen realiseert men zich bij het accepteren van de aangeboden transactie niet dat zij hier een strafblad aan over houden en dat een strafblad grote gevolgen kan hebben voor hun verdere maatschappelijke leven.

Vragen over rechtsbescherming bij aanhouding drugsbezit
D66 is van mening dat de overheid de verplichting heeft een verdachte te wijzen op zijn rechten en op de gevolgen van het accepteren van een transactie. Daarnaast is D66 van mening dat de aanpak van drugsbezit niet zo georganiseerd moet worden dat hiermee de rechtsbescherming van verdachten in het geding komt. Daarom stelt de D66 fractie vragen aan het college van B&W over de inzet van deze methode bij Mysteryland en het waarborgen van de rechtsbescherming van aangehouden personen.

Daarom de volgende schriftelijke vragen:

1.Heeft het college kennisgenomen van dit bericht?
2.Werd de in het artikel omschreven methode, het aanbieden van een dergelijke transactie, ook bij Mysteryland toegepast?

2.b. Als dat niet het geval is, kan het college bij het OM navragen of het van plan is deze werkwijze in de toekomst toe te passen bij Haarlemmermeerse festivals en de raad over het antwoord inlichten?

3. Wordt de burgemeester van tevoren ingelicht, op het moment dat het OM van plan is deze methode in te zetten?

4. Welke mening is het college toegedaan over deze manier van werken door het OM?

  1. Wat is de rol van de gemeente bij dit soort procedures? 
  1. Wordt er ter plekke voorzien in rechtsbijstand aan verdachten die een transactie krijgen aangeboden? Zo ja, hoe vaak is dit het geval?

    7. Deelt het college de mening van D66 dat mensen die een transactie wordt aangeboden waar zij een strafblad aan over houden, in alle gevallen zich de gevolgen van het accepteren van de transactie moeten beseffen? Zo ja, welke maatregelen kan het college treffen om dit te bewerkstelligen?

%d bloggers liken dit: